Wetswijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2020

Gepubliceerd op: 8 juli 2019

Het arbeidsrecht blijft in beweging. Per 1 januari 2015 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd (Wet werk en zekerheid, de WWZ) en de nieuwe wijzigingen staan alweer voor de deur. Per 1 januari 2020 worden in het arbeidsrecht op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de Wet transitievergoeding wijzigingen doorgevoerd. Ook voor ambtenaren verandert er veel, omdat dan op een grote groep ambtenaren het arbeidsrecht van toepassing zal zijn.

Een aantal belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2020 zijn:

  • Oproepovereenkomst: de werkgever dient 4 dagen van te voren de werknemer op te roepen, bij gebreke waarvan een werknemer geen gehoor aan de oproep hoeft te geven. De werknemer heeft recht op loon indien de oproep wordt ingetrokken. Na een oproepovereenkomst van 12 maanden, dient binnen een maand daarna een de werkgever een aanbod te doen voor een vast arbeidsomvang, op grond van het gemiddelde van de voorafgaande 12 maanden.
  • Ketenbepaling: de duur van de keten van bepaalde tijd contracten is 36 maanden. De tussenpoos van 6 maanden wordt verkort naar 3 maanden voor functies die maximaal per jaar 9 maanden kunnen worden uitgevoerd en niet uitsluitend door dezelfde werknemer kunnen worden uitgeoefend bij een periode van meer dan 9 maanden per jaar. De ketenbepaling is niet van toepassing op een tijdelijke invalkracht in het primair onderwijs die wegens ziekte vervangt.
  • Payroll: Werknemers op payrollbasis moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever.
  • Cumulatiegrond: voor de ontslaggronden geldt dat er sprake kan zijn van cumulatie, de zogenaamde cumulatiegrond. Er kan dan een combinatie van verschillende ontslagronden plaatsvinden
  • Extra vergoeding bij ontbinding: de kantonrechter kan bij ontbinding op grond van de cumulatiegrond een vergoeding aan de werknemer toekennen van ten hoogste de helft van de transitievergoeding.
  • Transitievergoeding: ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst, heeft een werknemer recht op een transitievergoeding. De vergoeding bedraagt voor elk jaar een derde van het loon per maand. Voor kleine werkgevers geldt een compensatie bij beëindiging op grond van 2 jaar ziekte dan wel bij beëindiging van de onderneming wegens pensionering, ziekte, gebreken, overlijden van de werkgever.
  • WW: er vindt een WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract plaats. Voor een flexibele arbeidsovereenkomst moet meer premie worden betaald.
  • Loonstrookje: hieraan worden nadere eisen gesteld, zoals naam werkgever en werknemer, termijn waarover het loon is berekend, de overeengekomen arbeidsduur, of sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of oproepovereenkomst.

VQ Advocaten kunt u o.a. helpen bij:

Uitspraak d.d. 21 mei 2019 Hof Den Haag (letsel in supermarkt)

Arbeidsrecht | Letselschade | NieuwsUitspraak d.d. 21 mei 2019 Hof Den Haag (letsel in supermarkt)Gepubliceerd op: 5 juli 2019In hoger beroep is de werkgever aansprakelijk voor de schade ten gevolge van een val van werkneemster in een supermarkt, na het doen van privé...

Nieuwe Wet herziening partneralimentatie

Familierecht | NieuwsNieuwe Wet herziening partneralimentatieGepubliceerd op: 2 juli 2019Op 21 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet herziening partneralimentatie. Op basis van deze wet wordt de alimentatietermijn in de basis verkort tot de helft van de...

Wanbetaling

Een ondernemer kan helaas te maken krijgen met wanbetaling. Een opdrachtgever of afnemer laat een rekening onbetaald. Op een aanmaning wordt niet gereageerd. De wederpartij zoekt duidelijk uitvluchten. U kunt natuurlijk wekelijks bellen of een herinnering sturen, echter indien dat geen effect heeft is nadere actie nodig.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

VQ Advocaten

Het advocatenkantoor heeft een team van gespecialiseerde advocaten die een specialisatieopleiding met goed gevolg hebben afgerond.

Contact

Gegevens

West-Voorstraat 1
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland
Tel.: 0186-614477

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Privacyverklaring