De berekening van partneralimentatie 2023

Gepubliceerd op: 15 februari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten. Met ingang van 1 januari 2023 wordt met een vast bedrag, het woonbudget, gerekend. Deze rekenwijze werd al toegepast bij de berekening van kinderalimentatie. 

Woonbudget 

Vanaf 1 januari 2023 wordt bij de partneralimentatie met een draagkrachtformule gerekend, waarbij aan de hand van het woonbudget de financiële draagkracht van beide partijen wordt bepaald. Voor de berekening van kinderalimentatie werd er al gerekend met deze formule, waarbij een vast (forfaitair) bedrag aan woonlasten wordt gehanteerd. Dit woonforfait is gelijk aan 30% van het netto besteedbaar inkomen. Met deze wijziging in de berekening van partneralimentatie wil de rechtspraak de berekening voor kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk gelijktrekken. Ook voor partneralimentatie zal voortaan de formule worden toegepast, waarin 30% van het netto inkomen als woonbudget wordt aangemerkt. Daaruit moeten dan alle woonkosten worden betaald. Ook de energielasten, die op dit moment hoog kunnen uitvallen. 

Uitzonderingen 

In uitzonderlijke gevallen zal de rechter rekening kunnen houden met werkelijke hogere woonlasten dan het woonbudget. Maar dat zal de rechter alleen doen als de alimentatieplichtige niet anders kan dan die hogere woonlasten uitgeven. Ook moet er sprake zijn van een duurzame situatie, zodat niet te verwachten is dat deze hogere woonlasten van tijdelijke aard zijn.  

Andersom kan er ook reden zijn om rekening te houden met lagere woonlasten van de alimentatieplichtige, bijvoorbeeld in het geval van samenwoners, maar alleen als degene die recht heeft op partneralimentatie geld tekort komt en de rechter vraagt om daar naar te kijken. Ook deze lagere woonlasten moeten dan wel duurzaam aanmerkelijk lager zijn dan het woonbudget. De rechter zal er dus geen rekening mee houden als de woonlasten tijdelijk lager zijn omdat de alimentatieplichtige nog op zoek is naar een nieuwe woning en tijdelijk bij een ander inwoont. 

Inkomensvergelijking 

Met ingang van 1 januari 2023 kan er een beroep worden gedaan op de inkomensvergelijking. Op dit moment wordt nog, op verzoek, de zogenaamde ‘jusvergelijking’ gehanteerd. Bij de alimentatieberekening wordt er gekeken naar wat beide partners overhouden aan vrije bestedingsruimte nadat in de eerste levensbehoeften is voorzien. Daarbij mag de ene partner niet meer ‘jus’ (vet) overhouden dan de andere. Vanaf 1 januari 2023 blijft het uitgangspunt dat degene die alimentatie ontvangt niet meer te besteden mag hebben dan degene die alimentatie betaalt. Maar de rechter zal daarbij vergelijken wat beide partijen feitelijk te besteden hebben nadat de alimentatie is betaald. De wijze van besteding van het beschikbare inkomen (vermeerderd dan wel verminderd met de alimentatie) is naar vrije keuze, met daadwerkelijke lasten wordt immers niet meer gerekend.  

Ingangsdatum en wijzigingsgrond 

De Expertgroep Alimentatie van de Rechtspraak heeft geadviseerd deze wijzigingen toe te passen in zaken waarbij de ingangsdatum van de vast te stellen of gewijzigde alimentatie op of na 1 januari 2023 ligt. 

Deze wijziging geldt overigens niet als een wijziging van omstandigheden volgens de wet, op grond waarvan de rechter kan worden verzocht een eerder vastgestelde alimentatie te wijzigen. Maar mocht er in uw situatie sprake zijn van een andere relevante wijziging van omstandigheden, zal deze nieuwe rekenmethode wel worden toegepast. Indien u vermoedt dat dit in uw voordeel is, kunt u een herberekening laten opstellen en, zo nodig, een verzoek daartoe bij de rechtbank (laten) indienen. 

Vragen? 

Mocht u vragen hebben over een (her)berekening van alimentatie, dan kunt u bellen of mailen met mr. J. (Joyce) van Dijk. Dat kan via 0186-61447 of info@vq-advocaten.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. 

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling