Tot welke oplossingen kunnen wij voor u komen?

Op deze pagina ziet u voor de verschillende rechtsgebieden een aantal casus met een plan van aanpak en oplossingen die in dergelijke situaties zouden kunnen worden bereikt. De casussen en oplossingen zijn niet uitputtend, daar de zaak wordt bepaald door de specifieke feiten en omstandigheden in een specifieke zaak. Desalniettemin krijgt u door de geschetste juridische oplossingen een goed beeld van onze werkwijze.

Een overzicht

Juridische oplossingen

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Bedrijfsruimte betreft de huur voor een ruimte waarin de huurder zijn onderneming drijft. Dit wordt ook vaak aangeduid als winkelruimte. Hieronder vallen een restaurant- of cafébedrijf, een afhaal- of besteldienst of een ambachtsbedrijf. In de verhuurde ruimte dient een voor het publiek toegankelijk lokaal te zijn, voor rechtsreeks levering van roerende zaken of dienstverlening. De bepaling over een dergelijke ruimte is opgenomen in artikel 7:290 BW. Hierdoor wordt vaak gesproken over artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte.

Huurovereenkomst ontbinden

Huurovereenkomst ontbinden

Men kan een huurovereenkomst ontbinden indien een partij tekortschiet in de nakoming van de huurovereenkomst. Voor de beëindiging van een overeenkomst door middel van ontbinding, wordt tevens verwezen naar hetgeen onder contract beëindigen is aangegeven. Naast de algemene regels voor ontbinding bestaat in het huurrecht ook een meer specifieke bepaling.

Verstoorde arbeidsrelatie

Verstoorde arbeidsrelatie

In het arbeidsrecht komt het vaak voor dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Vaak meldt een werknemer zich in een dergelijk geval ziek. De term die hiervoor wordt gebruikt is situationele of situatieve arbeidsongeschiktheid.

Ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte is niet mogelijk, omdat ziekte een opzegverbod betreft. Na een termijn van twee jaren verloopt het opzegverbod. Gedurende het opzegverbod kan de werkgever de werknemer niet ontslaan. De werkgever kan een werknemer wel ontslaan, althans een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter indienen, als het verzoek geen verband houdt met de ziekte.

Huurcontract opstellen

Huurcontract opstellen

Bij het opstellen van een huurcontract zijn bepaalde aspecten van belang. Huur betreft het verschaffen van het gebruik van een zaak door de verhuurder tegen een prestatie van de huurder. In het huurrecht is dwingend recht en semi dwingend recht van toepassing, zodat het niet vrij staat om elke bepaling op te nemen. Indien strijdige bepalingen worden opgenomen kunnen die vernietigbaar en nietig zijn.

Contract beëindigen

Contract beëindigen

Bij contractbreuk wenst men vaak het contract te beëindigen hetgeen onder andere zou kunnen door het contract te ontbinden. Daarbij zou men ook een schadevergoeding kunnen vorderen. Een andere manier van beëindiging is opzegging of vernietiging van de overeenkomst. In het hiernavolgende wordt nader op ontbinding van de overeenkomst ingegaan.

Rechten bij ontslag

Rechten bij ontslag

Uw rechten bij ontslag zijn in de wet opgenomen. Afhankelijk van de wijze van beëindiging kan men een beroep doen op haar/zijn rechten. De meest ingrijpende wijze van beëindiging is ontslag op staande voet. De opzegtermijn hoeft in een dergelijk geval niet in acht te worden genomen, de opzegverboden gelden niet, de eis van instemming geldt niet, de werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding. Daarbij komt dat een werknemer verwijtbaar werkloos zal zijn geworden en geen uitkering zal verkrijgen.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Beëindiging arbeidsovereenkomst

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan op meerdere manieren worden bewerkstelligd, zoals voor bepaalde tijd kan een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen, partijen kunnen gezamenlijk tot beëindiging overgaan, partijen kunnen om beëindiging verzoeken, of een werkgever kan op grond van een dringende reden ontslag op staande voet geven.

Mediation met ex-partner

Mediation met ex-partner

Uit elkaar maar met goede afspraken waar beide ex-partners verder mee kunnen. Samen praten en afspraken maken over de beëindiging van het huwelijk, het partnerschap of de relatie.

Alimentatie na scheiding

Alimentatie na scheiding

Mijn ex heeft een ander en nu wil ze bij me weg samen met de kinderen. Ze heeft een advocaat benaderd en ze wil van mij scheiden. Nu heb ik een verzoekschrift ontvangen en daarin staat dat ze wil dat ik haar ‘liefdesnestje’ ga financiëren.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling