Contract beëindigen

Bij contractbreuk wenst men vaak het contract te beëindigen hetgeen onder andere zou kunnen door het contract te ontbinden. Daarbij zou men ook een schadevergoeding kunnen vorderen. Een andere manier van beëindiging is opzegging of vernietiging van de overeenkomst. In het hiernavolgende wordt nader op ontbinding van de overeenkomst ingegaan.

Probleemanalyse

Contractbreuk wordt ook vaak aangeduid als wanprestatie. Wanprestatie betreft een tekortkoming in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Indien men een contract wenst te beëindigen, kan dat door ontbinding van de overeenkomst. Indien de nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, dient de schuldenaar eerst in verzuim te zijn.

Klanten over ons

Mogelijkheden

Welke oplossingen zouden mogelijk kunnen zijn?

Voor verzuim is meestal een ingebrekestelling nodig. Dit betreft een schriftelijke aanmaning waarin een redelijke termijn voor nakoming wordt opgenomen. Indien nakoming uitblijft, raakt de schuldenaar na het verloop van de termijn in verzuim. Verzuim kan ook zonder ingebrekestelling intreden, bijvoorbeeld bij een in de overeenkomst opgenomen fatale termijn, een verbintenis uit onrechtmatige daad, of een verbintenis tot schadevergoeding ten gevolge van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

Oplossing(en)

Hoe kan VQ advocaten u helpen?

Van belang is dat een ingebrekestelling wordt verzonden en de schuldenaar aansprakelijk wordt gesteld voor geleden of nog te lijden schade. Bij een ingebrekestelling kan een voorwaardelijke ontbindingsverklaring worden opgenomen.
Ook is het van belang dat zo spoedig mogelijke de geleden en nog te lijden schade inzichtelijk wordt gemaakt. Tevens kan VQ Advocaten bezien of er mogelijkheden zijn zoals opschorting, gedeeltelijke ontbinding of nakoming. De commerciële belangen spelen in deze kwesties ook een rol.

Situatieschets 

Wat is de gewenste situatie hierna voor de cliënt?

Of de schuldenaar is alsnog nagekomen en heeft de eventuele schade vergoed, of het contract is door ontbinding beëindigd en de schadevergoeding is betaald. In vele kwesties wordt uitvoerig gediscussieerd over de vraag of een schuldenaar is nagekomen. Dit kan naast een juridische discussie ook een technische discussie worden. Het is dan ook niet ondenkbaar dat partijen of een rechtbank daarvoor een deskundige inschakelen. De deskundige zal dan de tekortkoming beoordelen en de schade kunnen begroten.

Maak een afspraak bij ons op kantoor

Stappenplan

Wat zijn de te nemen stappen?

Stap 1

Verzenden van een ingebrekestelling.

Stap 2

Verzenden van een ingebrekestelling.

Stap 3

Het begroten van de schade.

Stap 4

Opstellen van een dagvaarding indien buitengerechtelijk geen oplossing mogelijk is.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling