Huurovereenkomst ontbinden

Men kan een huurovereenkomst ontbinden indien een partij tekortschiet in de nakoming van de huurovereenkomst. Voor de beëindiging van een overeenkomst door middel van ontbinding, wordt tevens verwezen naar hetgeen onder contract beëindigen is aangegeven. Naast de algemene regels voor ontbinding bestaat in het huurrecht ook een meer specifieke bepaling.

Probleemanalyse

De cliënt wenst de huurovereenkomst te ontbinden. Hiervoor zijn aldus de algemene bepalingen van het overeenkomstenrecht van toepassing, alsmede de meer specifieke bepaling van het huurrecht.

Klanten over ons

Mogelijkheden

Welke oplossingen zouden mogelijk kunnen zijn?

De cliënt dient na te gaan of de wederpartij is tekortgeschoten in de nakoming van de huurovereenkomst. Tevens dient te worden vastgesteld of de andere partij door een juiste ingebrekestelling, danwel van rechtswege, in verzuim is geraakt. Overigens kan in de van toepassing zijnde algemene bepalingen (algemene voorwaarden) zijn afgeweken van de in de wet opgenomen bepalingen met betrekking tot ontbinding. Het is voor een huurder raadzaam na te gaan of de algemene voorwaarden vernietigbaar zijn.

Oplossing(en)

Hoe kan VQ advocaten u helpen?

De mogelijkheden tot het ontbinden van de huurovereenkomst, zullen door VQ Advocaten worden beoordeeld. Tevens zal worden nagegaan of een beroep kan worden gedaan op opschorting en/of verrekening. Voor een verhuurder bestaat de grond voor ontbinding vaak uit achterstallige huurbetalingen.

Voor een huurder bestaat die grond vaak uit een gebrek aan het gehuurde. In het huurrecht is overigens een uitvoerige zogenaamde gebrekenregeling opgenomen. Dit betreffen bepalingen ter zake van een aan het gehuurde geconstateerd gebrek.

Situatieschets 

Wat is de gewenste situatie hierna voor de cliënt?

De ontbinding is een feit, of er dient een procedure te worden gevoerd. Een procedure over de ontbinding van de huurovereenkomst komt vaak voor, omdat een verhuurder tevens ontruiming zal vorderen. Discussies over huurbetalingen en gebreken gaan vaak samen. Zo wordt een gebrek vaak aangevoerd als verweer om niet te hoeven betalen. In dergelijke gevallen is het soms raadzaam de gebreken door een (bouwkundig) deskundige te laten beoordelen, zodat over de gebreken in ieder geval geen discussie bestaat.

Maak een afspraak bij ons op kantoor

Stappenplan

Wat zijn de te nemen stappen?

Stap 1

Aanschrijven van een partij ter zake van de tekortkoming.

Stap 2

Tot ontbinding overgaan.

Stap 3

Voeren van een gerechtelijke procedure.

Stap 4

Contact onderhouden met de gerechtsdeurwaarder voor verdere tenuitvoerlegging van een vonnis.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling