Ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens ziekte is niet mogelijk, omdat ziekte een opzegverbod betreft. Na een termijn van twee jaren verloopt het opzegverbod. Gedurende het opzegverbod kan de werkgever de werknemer niet ontslaan. De werkgever kan een werknemer wel ontslaan, althans een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter indienen, als het verzoek geen verband houdt met de ziekte.

Probleemanalyse

Een werknemer wordt tijdens ziekte ontslagen.
Een werkgever wenst een werknemer tijdens ziekte te ontslaan.

Klanten over ons

Mogelijkheden

Welke oplossingen zouden mogelijk kunnen zijn?

Indien een werknemer wordt geconfronteerd met een ontslag tijdens ziekte is het van belang dat binnen 2 maanden de vernietiging daarvan wordt verzocht. Doet de werknemer dat niet, dan zal dat recht komen te zijn vervallen. De termijn van 2 maanden betreft een vervaltermijn en is niet te stuiten.

Een werkgever dient na te gaan of er een situatie is waarbij het opzegverbod niet geldt. Het opzegverbod ziekte geldt onder andere niet als de werknemer zich ziek meldt na aanvang van een procedure bij het UWV, cao-commissie of kantonrechter. Het opzegverbod is ook niet van toepassing indien de werknemer zich niet houdt aan de re-integratieverplichting en de betaling van het loon reeds is gestaakt.

Oplossing(en)

Hoe kan VQ advocaten u helpen?

Ook buitengerechtelijk kunnen dergelijk kwesties voor een werknemer worden geregeld. Immers, de werkgever wordt aangeschreven en verzocht het ontslag in te trekken. Indien dit niet wordt bewerkstelligd, zal VQ Advocaten een procedure opstarten ter vernietiging van het ontslag.

VQ Advocaten kan nagaan of de uitzonderingen op het opzegverbod van toepassing zijn. Naast bovengenoemde uitzonderingen kan ook sprake zijn van instemming van de werknemer, een opzegging in de proeftijd, een ontslag op staande voet, de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of de pensioengerechtigde leeftijd.

Situatieschets 

Wat is de gewenste situatie hierna voor de cliënt?

In het geval voor de werknemer zou wellicht het probleem zonder een procedure zijn opgelost. Indien dat niet het geval is wordt een verzoekschriftprocedure aanhangig gemaakt. De rechter zal door middel van een beschikking uitspraak doen.

Indien voor een werkgever uitzonderingen op het opzegverbod kunnen worden gevonden, zou op grond daarvan tocht tot ontbinding van de overeenkomst kunnen worden overgegaan, of daartoe een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter. Voor situaties waarbij reeds een procedure is aangevangen, geldt een antimisbruik bepaling. Werknemers mogen namelijk ziekte niet misbruiken om ontslag te voorkomen. Tevens heeft een werknemer tijdens ziekte verplichtingen waaraan de werknemer zich dient te houden.

Maak een afspraak bij ons op kantoor

Stappenplan

Wat zijn de te nemen stappen?

Stap 1

Inventariseren van de feiten en gronden.

Stap 2

Aanschrijven van een partij.

Stap 3

Begeleiden van de gang van zaken.

Stap 4

Opstarten van een procedure.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling