Gepubliceerd op: 3 juni 2024

In de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, (ECLI:NL:RBNNE:2024:1781) is aan de orde gekomen of na verloop van tijd sprake is van een arbeidsovereenkomst. De betreffende partijen werkten vanaf medio 2012 samen. Er is geen duidelijke schriftelijke overeenkomst gesloten. Wel heeft de opdrachtnemer zich als ondernemer gepresenteerd die vanaf zijn eenmanszaak diensten aanbood. De kantonrechter kan dan ook niet tot het oordeel komen dat bij aanvang van een samenwerking een arbeidsovereenkomst zou zijn gesloten. Een vast maandelijks fee doet daar verder niets aan af. In deze zaak ontkent opdrachtgever niet dat in de loop der jaren de relatie tussen partijen veranderde. Dit kreeg steeds meer elementen van een arbeidsovereenkomst. Opdrachtgever heeft zelfs opdrachtnemer verzocht om bij hem in dienst te treden. Opdrachtnemer heeft nimmer duidelijk te kennen gegeven dat hij bij opdrachtgever in dienst zou willen komen. De kantonrechter heeft geoordeeld dat een overeenkomst van opdracht niets zonder instemming en medewerking van de opdrachtnemer kan overgaan in een arbeidsovereenkomst. De kantonrechter kwam dan ook tot de conclusie dat er tussen partijen geen arbeidsovereenkomst bestaat. De vorderingen van opdrachtnemer, namelijk dat er wel een arbeidsovereenkomst zou zijn, loonbetaling, nakoming re-integratieverplichtingen, het verstrekken van loonstroken, het ontslag te vernietigen, een vergoeding wegens onregelmatige opzegging, een transitievergoeding en een billijke vergoeding, werden afgewezen.

Uit bovengenoemde uitspraak blijkt dat een opdrachtovereenkomst -ook al verandert de relatie tussen partijen en heeft het elementen van een arbeidsovereenkomst- niet per definitie als een arbeidsovereenkomst moet worden beschouwd. Te meer indien de opdrachtnemer een aanbod tot een arbeidsovereenkomst afwijst. Overigens zijn bij dergelijke beoordelingen alle feiten en omstandigheden van belang.

Indien u nadere vragen heeft over dergelijke discussies, kunt u met ons kantoor contact opnemen via info@vq-advocaten.nl of 0186-614477.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling