Gepubliceerd op: 3 juni 2024

De wettelijke bedenktermijn bedraagt op grond van artikel 7:670 B lid 2 BW 14 dagen. Uit die bepaling blijkt dat de werknemer het recht heeft om de vaststellingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen na datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, door een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring te ontbinden. Men zou denken dat het uitgangspunt dan zou zijn de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst, echter inmiddels is uit de rechtspraak af te leiden dat de bedenktermijn gaat lopen op het moment dat een werknemer schriftelijk akkoord gaat. Dit behoeft dus niet alleen de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst te betreffen. Daarbij komt dat ook een schriftelijke bevestiging van de gemachtigde van werknemer als aanvang van de bedenktermijn kan worden beschouwd.

In de uitspraak van de rechtbank Rotterdam (met vindplaats ECLI:NL:RBROT:2024:3952) is dit wederom aan de orde gekomen. Omdat werkneemster zonder enige voorbehoud akkoord is gegaan met de tekst en de inhoud van de overeenkomst was die datum het uitgangspunt voor de termijn van 14 dagen. Hierdoor had werkneemster te laat een beroep gedaan op de bedenktermijn en heeft daardoor de overeenkomst niet meer kunnen ontbinden. De arbeidsovereenkomst was daardoor geëindigd met de vaststellingsovereenkomst.

Gezien het bovenstaande is het van belang zich te realiseren wanneer men expliciet en zonder enig voorbehoud akkoord gaat met de inhoud van een vaststellingsovereenkomst. Immers vanaf dat moment zal de 14 dagen termijn (bedenktermijn) aanvangen.

Indien u nadere heeft vragen over vaststellingsovereenkomsten ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst, kunt u met ons kantoor contact opnemen via info@vq-advocaten.nl of 0186-614477.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling