Gepubliceerd op: 12 januari 2023

Een rechter kan een concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigen indien een werknemer door het beding onbillijk wordt benadeeld in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever. Een werkgever heeft belang bij de naleving van het concurrentiebeding ter bescherming van haar bedrijfsdebiet.

In de uitspraak van de rechtbank Rotterdam d.d.
16 november 2022 (ECLI:NL:RBROT:2022:11454) kwam aan de orde dat nadere afwijkende afspraken tussen partijen tot gevolg kan hebben dat een concurrentiebeding gedeeltelijk zal worden vernietigd. Daar in een kort geding geen gehele of gedeeltelijke vernietiging kan worden toegewezen, heeft de betreffende werknemer in het kort geding gehele of gedeeltelijke schorsing van het concurrentiebeding gevorderd. De rechter in kort geding dient dan een inschatting te maken of het aannemelijk wordt geacht dat de bodemrechter een concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk zal vernietigen. In voornoemde uitspraak kwam aan de orde dat op grond van de nader tussen partijen gemaakte afspraken, het aannemelijk is dat de bodemrechter het concurrentiebeding gedeeltelijk zal vernietigen. Onverkorte handhaving van het concurrentiebeding zou tot een onbillijk nadeel voor werknemer leiden. Het boetebeding werd echter niet geheel of gedeeltelijk geschorst. Het boetebedrag werd in die zaak dan ook toegewezen.

Indien tussen partijen naast het concurrentiebeding nadere afspraken worden gemaakt, dient de werkgever er rekening mee te houden dat dit een grondslag kan zijn voor gedeeltelijke vernietiging van het concurrentiebeding.

Heeft u vragen over een concurrentiebeding? Dan kunt u met ons kantoor daarvoor contact opnemen via 0186-614477 of info@vq-advocaten.nl.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling