Uitstel invoering nieuwe Wet Pensioenverdeling bij Scheiding

Gepubliceerd op: 17 mei 2022

Op de huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding wet bestaat om verschillende redenen kritiek. Daarom zou er een nieuwe wet komen, de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding, welke zou ingaan op 1 juli 2022. De invoering van deze wet is uitgesteld. De reden voor dit uitstel is, dat er een wijziging van het gehele pensioenstelsel op stapel staat. Daarvoor is op 30 maart jl. een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, de Wet Toekomst Pensioenen. Vanwege deze (grote) wijziging is besloten de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding op te schuiven naar 2027. 

Onder de huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is de hoofdregel dat de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, tussen ex-echtgenoten wordt verdeeld, ook wel verevening genoemd. Ex- echtgenoten zijn vrij om andere afspraken te maken. Zo kunnen zij kiezen voor verevening in een andere verhouding, kunnen zij afzien van het door de andere echtgenoot opgebouwde ouderdomspensioen of kunnen zij – met medewerking van de pensioenuitvoerder – kiezen voor conversie. Binnen twee jaar na echtscheiding moet aan de pensioenuitvoerder doorgegeven worden of wordt afgeweken van de standaardregel.

Wat is conversie? Letterlijk betekent het “omzetting”. Conversie van pensioenen betekent dat een deel van het ouderdomspensioen van de ene ex-echtgenoot samen met het nabestaandenpensioen (bijzonder partnerpensioen genaamd) definitief wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioen voor de andere ex-echtgenoot. Daardoor wordt de pensioenband tussen ex-echtgenoten verbroken. Voor de uitkering van uw ouderdomspensioen bent u na conversie dus niet meer afhankelijk van het moment waarop uw ex-echtgenoot met pensioen gaat. Conversie kan nadelig zijn omdat bij overlijden van een voormalig partner geen recht op het afgestane deel van het nabestaandenpensioen meer bestaat. Omdat definitief afstand wordt gedaan van een deel van het ouderdomspensioen, kan dit bij overlijden van een ex-echtgenoot niet terugkomen bij degene die dit heeft opgebouwd.

Op de huidige wet waarbij verevening de hoofdregel is, bestaat kritiek. Men vindt standaardverevening niet van deze tijd, er zijn geen uniforme rekenregels, men vindt het bijvoorbeeld bezwaarlijk om binnen twee jaar na echtscheiding de pensioenuitvoerders te moeten informeren, et cetera. Naar verwachting wordt de huidige wet in 2027 gewijzigd naar de zogenaamde Wet Pensioenverdeling bij Scheiding.

In de nieuwe wet wordt conversie de standaardregel. De helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde bijzonder partnerpensioen (nabestaandenpensioen) wordt samengevoegd met de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde rechten op ouderdomspensioen. Bijzonder partnerpensioen waarop aanspraak kan worden gemaakt, wordt onder de nieuwe wet dus beperkt tot de helft van hetgeen in de huwelijkse periode is opgebouwd. De conversie wordt automatisch verwerkt. Het is onder de nieuwe wet dus niet meer nodig om nog een echtscheidingsformulier in te sturen naar de pensioenuitvoerder. De mogelijkheid van verevening vervalt.

Wel is het ook onder deze nieuwe wet mogelijk om in overleg afwijkende afspraken te maken. Indien u als ex-echtgenoten wenst af te wijken van de standaardregel, dient u dit binnen zes maanden na inschrijving van de echtscheiding aan de pensioenuitvoerder door te geven. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de verdelingsgerechtigde verzoekt om het bijzonder partnerpensioen niet te converteren, zodat die aanspraak in stand wordt gehouden. Ook kan worden afgezien van conversie zodat ieder de door hem / haar opgebouwde pensioenen behoudt, of is een afwijkende verdelingsperiode of afwijkend verdelingspercentage mogelijk.

Heeft u vragen over pensioenverdeling en/of verevening bij scheiding? Laat u informeren door één van onze vFAS advocaat-mediators.

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling