Invloed van de Coronawet op de zorgplicht van de werkgever

Invloed van de Coronawet op de zorgplicht van de werkgever

Gepubliceerd op: 25 maart 2021

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19  (hierna te noemen ‘’Coronawet’’) is sinds 1 december 2020 van kracht. Deze wet heeft ook gevolgen voor de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit). In bovengenoemde wet zijn alle coronamaatregelen opgenomen die vanaf vorig jaar door de overheid zijn genomen, bijvoorbeeld: veilige afstandsnormen, verbod op groepsvorming, sluiten van publieke plaatsen etc.

In het kader van de Coronawet is ook de Arbowet en het Arbobesluit eind november vorig jaar aangepast. Zie bijvoorbeeld artikel 3.2a lid 2 en 3 van het Arbobesluit:

‘’2. Ter voorkoming of beperking van de kans op besmetting van werknemers en derden met SARS-CoV-2 worden op arbeidsplaatsen, gelet op hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid alsmede de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, tijdig de daarvoor noodzakelijke maatregelen en voorzieningen getroffen.

3. Tot de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen behoren in ieder geval:

  1. het in acht nemen van voldoende hygiënische voorzieningen;
  2. het geven van doeltreffende voorlichting en onderricht aan werknemers over de bestrijding van SARS-CoV-2 op de arbeidsplaats; en
  3. het houden van adequaat toezicht op de naleving van de in dit artikel bedoelde noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.’’

VQ Advocaten kan u o.a. helpen bij:

Opleiding verplicht, hoe zit het met de kosten?

In artikel 7:611a BW is opgenomen dat een werkgever de werknemer in staat stelt scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Als op grond van lid 2 van datzelfde artikel sprake is van verplichte scholing om het werk uit te voeren, dient...

Vrijwilliger loopt letsel op bij val uit een om te zagen kerstboom

Het kan voorkomen dat er tijdens werkzaamheden bij een stichting een ongeval met een vrijwilliger plaatsvindt. Soms bevinden deze werkzaamheden zich in een informele setting waarin het onduidelijk is wie feitelijk de leiding heeft. Wie is er in het geval van een ongeval aansprakelijk voor de schade? En is de schade wel verhaalbaar op de betreffende stichting?

De berekening van partneralimentatie 2023

Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend. Voorheen werd bij de berekening van partneralimentatie altijd gerekend met de werkelijke woonlasten.

Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte

Opzegging van een huurovereenkomst (artikel 7:290 BW-bedrijfsruimte) is aan een aantal formaliteiten verbonden. Zo is de opzegtermijn tenminste één jaar en dient de opzegging per exploot of aangetekende brief te worden gedaan. Voor de verhuurder geldt tevens dat de gronden van de opzegging moeten worden vermeld.

De verplichting voor de werkgever om maatregelen te nemen en voorzieningen te treffen om de kans op besmetting te voorkomen of te beperken vloeit voort uit de zorgplicht van de werker voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers.

De maatregelen die genomen moeten worden zijn afhankelijk van de soort werkzaamheden en de specifieke omstandigheden op de werkplek. Hierbij worden twee soorten situaties onderscheiden:

  1. Werknemers die door de aard van hun werkzaamheden een grote kans hebben op blootstelling aan COVID-19, bijvoorbeeld zorgmedewerkers die direct in contact staat met besmette patiënten of werken in een ruimte waar het coronavirus aanwezig kan zijn;
  2. Werknemers die een ‘’algemeen’’ besmettingsgevaar oplopen voor COVID-19, bijvoorbeeld werknemers in supermarkten of kantoren.

Allereerst zal de werkgever moeten inventariseren of er sprake is van een risico op de werkplek voor bloostelling aan COVID-19 en de mogelijke te voeren maatregelen met een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Hierbij dient een arbeidhygiënische strategie worden toegepast.

Voorbeelden van mogelijke voorzieningen en maatregelen zijn: het plaatsen van schermen, beperken van het aantal personen op de arbeidsplaats etc. Deze maatregelen moeten in een plan van aanpak worden vastgelegd.

Indien de werkgever zich hier niet aan houdt loopt hij het risico een boete te krijgen van de Inspectie SZW.  Tevens kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de door u opgelopen schade gezien de schending van de zorgplicht ex art. 7:658 BW.

Indien u vragen heeft over de zorgplicht en aansprakelijkheid van uw werkgever kunt u altijd met ons kantoor contact opnemen.

Laat ons u helpen.

Volgt u VQ Advocaten al op social media? 

Contact

Gegevens

De Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland
Postbus 1121
3260 AC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186-614477 en 0186-727002 (PL)

KvK: 24316650
BTW: 8098.05170.B01

Algemene Voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling